رشته ها و دانشگاه هایی که میتوانیم شما را اپلای کنیم

پزشکی

دانشگاه ایستینیه

دانشگاه مدیپول استانبول

دانشگاه نیشانتاشی

دانشگاه آیدین

دانشگاه باهچه شهیر

دانشگاه یدی تپه

دانشگاه اطلس

دانشگاه اوکان

دانشگاه آجی بادام

دانشگاه مدیپول آنکارا

دانشگاه آلتینباش

دانشگاه بیرونی

دانشگاه ینی یوزییل

+ 5 دانشگاه دیگر

دندانپزشکی

دانشگاه ایستینیه

دانشگاه نیشانتاشی

دانشگاه مدیپول استانبول

دانشگاه باهچه شهیر

دانشگاه آیدین

دانشگاه یدی تپه

دانشگاه اطلس

دانشگاه اوکان

دانشگاه مدیپول آنکارا

دانشگاه آلتینباش

دانشگاه بیرونی

دانشگاه ینی یوزییل

+ 4 دانشگاه دیگر

داروسازی

دانشگاه باهچه شهیر

دانشگاه مدیپول استانبول

دانشگاه ایستینیه

دانشگاه یدی تپه

دانشگاه مدیپول آنکارا

دانشگاه آلتینباش

دانشگاه بیرونی

دانشگاه فنر باهچه

دانشگاه ینی یوزییل

+ 2 دانشگاه دیگر

فیزیوتراپی

دانشگاه ایستینیه

دانشگاه مدیپول

+ 6 دانشگاه دیگر

طراحی مد و لباس

دانشگاه نیشان تاشی

+ 6 دانشگاه دیگر

مهندسی معماری

دانشگاه نیشان تاشی

+ 4 دانشگاه دیگر

گیم

دانشگاه ایستینیه

+ 5 دانشگاه

خلبانی و مهمانداری

دانشگاه آیدین استانبول

دانشگاه اوزگین

دانشگاه باهچه شهیر

دانشگاه اوکان

دانشگاه آتیلیم

دانشگاه نیشانتاشی

آشپزی

دانشگاه نیشان تاشی

+ 2 دانشگاه دیگر

نتایج گویای همه چیز است!

تضمین حرفه ای ترین و مناسبترین مشاوره برای انتخاب رشته در یکی از معتبرترین دانشگاه های خصوصی ترکیه برای هر دانشجو.